TISZK
Fenntartó:
Budapest Főváros Önkormányzata
1052 Budapest, Városháza u. 9-11.
www.budapest.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Infovonal: 06 40 638-638
www.ujszechenyiterv.gov.hu

KMOP-2008-4.1.1/A-2008-0001
A korszerű szakképzési együttműködés kiépítéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés a Dél-Budai TISZK-ben.


Projektről röviden:
A projekt a Dél-Budai TISZK - a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, a fiatalok és felnőttek munkába állási esélyeit növelő szakképzési együttműködésének - támogatása infrastrukturális beruházás megvalósításával. A projekt korszerű szakképző központ kialakítását valamint a képzéshez szükséges csúcstechnikát jelentő berendezések, felszerelések beszerzését jelenti. A fejlesztés eredményeként a szak-, át- és továbbképzés igényeit egyaránt kielégítő szakképző központ jön létre.

Fejlesztés indokoltsága:
A Fővárosi Önkormányzat Szakképzés-fejlesztési terve azt célozza, hogy a szakképzés járuljon hozzá a gazdasági versenyképesség növekedéséhez, a képzési struktúra és a minőség fejlesztése a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelően történjen, javuljon a képzési hatékonyság.

Ebbe a stratégiába a Dél-Budai TISZK létrehozása pontosan illik. Az intézmények kapcsolatrendszerének elemzése azt mutatja, hogy a TISZK-et alkotó iskolák beágyazódása a gazdaság világába stabil, a képzési igények e kapcsolatrendszeren keresztül közvetlenül megjelennek.

A globális folyamatok, a régió gazdaságának fejlesztésre irányuló törekvések a térség gazdasági szereplőinek tervei alapján várható a tudásintenzív iparágak térnyerése. Ez tovább növeli a képzett szakmunkások iránt jelentkező igényt, elsősorban az elektronika-elektrotechnika, a gépészet és a közlekedési szakmacsoportokban. A KMRMK adatai alapján ez a várakozás megalapozottnak tekinthető. A szakképzettséget igénylők nemzetgazdasági ágankénti megoszlása alapján 38,9% ez az arány. Figyelembe veendő, hogy a régió össznépessége 2,85 mfő, ebből a foglalkoztatottak száma több éves átlagában 1,2 mfő körüli, a gazdaságilag inaktívak száma 0,85-1,0 mfő között ingadozik, továbbá a demográfiai apály következtében a munkaerő-piacra lépő álláskeresők abszolút száma csökken, mindezek eredményeként a munkaerőigény kielégítése egyik legfontosabb eszközének a képzés látszik.

A Dél-Budai TISZK létrehozása a régió gazdasága fejlődési trendjét, a térség gazdálkodó szervezeteinek konkrét igényét és a munkaerő-piaci tényadatokat figyelembe véve indokolt. A TISZK intézményei már ma is közel 3000 tanuló oktatását-képzését biztosítják iskolarendszerben, mely létszámot kiegészít a felnőttképzési hallgatók száma. A növekedés a képzés részleges integrációja alapján joggal várható. Új működési gyakorlat alakul ki, mely biztosítja az igényeknek való rugalmas megfelelést, tudatos karriertervezést, a források (humán, pénzügyi, dologi) koncentrált felhasználását.

A projekt megvalósítása eredményeként az Öveges Középiskola a TISZK szakmai céljának megvalósítását biztosító műszaki, infrastruktúrális fejlesztés valósul meg. A monolit vasbeton pillérvázas szerkezetű épület burkolatai, épületgépészeti és elektromos berendezései ill. hálózata igen elhasználódott. A használat változása miatti beavatkozások jelentős része egybeesik a lassan amúgy is halaszthatatlanná váló felújítási és akadálymentesítési munkálatokkal.

Az épület belső, nem teherhordó szerkezetei az elhasználódás mértékétől függően és az új funkcionális kialakításnak és akadálymentesítésnek megfelelően újulnak meg. Közel 1000 m2 válaszfal kerül bontásra és nagyságrendben ugyanennyi épül. Ehhez kapcsolódóan új asztalos és lakatos szerkezeteket kell elhelyezni, ill. az épület teljes belső festését meg kell újítani. A burkolatok jelentős része megújul részben az új térszervezés, részben az elhasználódás részben pedig az akadálymentesítéssel összefüggő követelmények miatt.

A teljes épületgépészeti hálózatot felül kell vizsgálni. Az új berendezésekhez a vízellátást és a csatornázottságot biztosítani, az elhasználódott szanitereket cserélni kell. A tűzvédelem korszerűsítése miatt a gépészeti vezetékek kiépítésével kapcsolatban födémáttörésekre, tűzgátló szerkezetek beépítésére is sor kerül, a tüzivízhálózat megújul.

Az igen elhasználódott elektromos berendezések, lámpatestek és alumínium hálózatok teljes felújítása megtörténik.
A beruházás hozzájárul a szakképzés feltételeinek megújításához az elektronika-elektrotechnika és a gépészet szakmacsoportban. A szakmai alapozó, a szakmai gyakorlati képzés új feltételei egyben lehetőséget biztosítanak arra, hogy az iskola bekapcsolódjon az átképzés rendszerébe, nagyobb feladatot is tudjon vállalni a továbbképzés feladataiból. A legkorszerűbb képzési feltételek kialakításával az iskola – figyelemmel a TÁMOP 2.2.3. pályázatra – képessé válik a TISZK intézményeiben, az adott szakmacsoport szerinti képzésben részt vevő tanulók képzésére is.

Várható eredménye:
A Fővárosi Önkormányzat Szakképzés-fejlesztési célkitűzései alapján tervezési program készült a Budapest XI. kerület Rimaszombati utca 2-4. sz. alatt létrehozandó Dél-Budai Térségi Integrált Szakképző Központ megvalósítására. Az épület átalakítása a TISZK súlyponti intézmény részeként a korszerű szakképzés céljait biztosító felújítása, akadálymentesítése megfelelő helyszínt biztosít az integrált intézményi struktúra elhelyezéséhez. A tervezett használat mind jellegében, mind pedig szerkezeti követelményeiben közel áll az épület eredeti rendeltetéséhez, ebből adódóan jól kihasználhatóak a funkcionális és szerkezeti hasonlóságok. Gazdasági hatásait vizsgálva a projekt elsődleges célja a munkaerőpiac kereslet-kínálat arányának való megfelelés elősegítése. Így a projekt keretében megvalósuló beruházás hozzájárul a képzési feltételek modernizációjához, ezáltal közvetve a foglalkoztatottság növekedéséhez a régióban. A projekt innovációs és kutatásfejlesztési hatásai a projektterv megvalósítása nyomán szintén számszerűsíthető eredményekhez vezetnek.

Rövid távú célok: a projekt eredményeként megvalósul a műszaki dokumentációban részletezett intézményi felújítás és átalakítás, létrejön egy a Dél-Budai TISZK-et jól kiszolgáló intézmény, szakképzési központ.

Hosszú távú célok: a szakképzési központ hozzájárul a nappali rendszerű képzés keretében a korszerűbb szakmai ismeretek átadásához, a szakmai tantárgyak korszerű oktatásához, elsősorban a gyakorlati képzéshez, a központ alkalmassá válik az át- és továbbképzés rendszerébe való bekapcsolódásra, ily módon – a TÁMOP 2.2.3. pályázat megvalósításával együtt - a régió munkaerő-piaci problémáinak enyhítéséhez.

Kedvezményezett:
Dél-Budai TISZK

Öveges József
Gyakorló Középiskola és Szakiskola

1118 Budapest
Beregszász út 10.
Hrsz: 2025/15
www.delbudatiszk.hu